وی افزود: در این راستا اسیدشویی پنج عدد از رادیاتورهای ژنراتور نیز انجام گردید که پس از رنگ آمیزی درپوش های جانبی، تعویض آببند و انجام هیدروتست در محل نصب گردیدند.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه عباسپور تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهای انجام شده در این اورهال می توان به بازسازی کامل آببند شیرپروانه ای شامل تعویض چرم آببند و ترمیم خوردگی های نقاطی از دیسک شیرپروانه ای واحد شماره چهار اشاره نمود.

جونعلی وند افزود: تکنولوژی آببند شیرپروانه ای های واحدهای نیروگاه اول از نوع قدیمی و از نوع چرم می باشند که به روش ویژه ای ساخته می شوند که در تکنولوژی های جدید استفاده از لاستیک آببند رایج است.