وی افزود: برای تامین آب مورد نیار پایین دست، از طریق دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد، رها سازی آب انجام می شود که میزان خروجی آب از دریچه های تحتانی(کالورت) ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد.