خواجه پور در مکاتبه با فرماندار بهبهان و مدیران ادارات و دستگاه ها با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در مدت رهاسازی تاکید کرد: ضمن اطلاع رسانی کامل به منظور جلوگیری از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه، از رفع موانع احتمالی در بستر و حریم رودخانه‌ مارون اقدام کنید.