به گزارش سدپرس، “فرزادجونعلی وند” مدیرعامل سد ونیروگاه شهید عباسپور گفت:در اورهال سالیانه واحدهای ۷ و ۸ ضمن انجام کارهای روتین، از قسمت ها و سیستم های مختلف مانند ژنراتور، توربین، تحریک، گاورنر بازدید بعمل آمد. همچنین پایش وضعیت و تست و کالیبراسیون تجهیزات نیز انجام گردید.

جونعلی وند در ادامه افزود:در ابتدای اورهال در بازدید اولیه از قسمت های مستغرق شیرپروانه ای واحد ۷ وجود دفرمگی در رینگ فشاری و خوردگی لاستیک آببند شیرپروانه ای مشاهده شد. که بعد از انجام عملیات لازم از رینگ مذکور رفع اشکال و تاب گیری گردید و نسبت به تعویض بخش آسیب دیده لاستیک آببند شیرپروانه ای اقدام شد.

مدیرعامل سدونیروگاه شهیدعباسپور در ادامه به کارهای انجام شده ذیل در جریان اورهال سالیانه اشاره نمود:رنگ آمیزی سه فاز ترانسهای قدرت واحد ۷، همچنین یکی از پره های رانر واحد ۷ که آسیب دیده بود بعد از انجام عملیات سنگ زنی و جوشکاری رفع اشکال گردید.

گفتنی است سدونیروگاه شهیدعباسپور با تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق یکی ازبزرگترین سدهای کشورمحسوب میشود.