وی افزود:با برنامه ریزی های صورت گرفته شده تلاش کردیم تا شروع بارشهای پاییزه و بازیابی توان سیستم منابع آب، تمامی نیازهای ضروری بویژه آب شرب بدون مشکل در استان تامین گردد. برای این منظور علاوه بر ایجاد امادگی لازم در سدهای استان برای بهره برداری حداکثری از منابع آب موجود در مخازن، با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی استان و خصوصا حمایت های وزیر نیرو، ایجاد آمادگی در زیرساختهای آب شرب، شامل افزایش ظرفیت و یا اصلاح ایستگاه های پمپاژ صورت پذیرفت.

ایزدجو تصریح کرد: این اقدامات در کنار برنامه ریزی دقیق و بر خط مخازن سدها، اعمال نوبت بندی های مناسب در رودخانه ها، بهینه سازی مدیریت پایین دست رودخانه کارون برای جلوگیری از افزایش بیش از حد شوری سبب شد شرایط پایداری نسبی از منظر کمی و کیفی در رودخانه های استان حاکم گردد

.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در خصوص وضعیت تامین آب کشت پائیزه خوزستان نیز گفت: مجموع آب تخصیص داده شده مصوب در استان برای کشتهای پاییزه سه هزار و ۳۴۶ میلیون مترمکعب می باشد که در مهر ماه علاوه بر تامین نیاز آبی کشتهای تابستان، بخشی از نیاز آبی کشتهای پاییزه و نیازهای آبی جهت آماده سازی اراضی تامین شد.

ایزدجو بیان کرد: از اول مهر ماه تا کنون مجموعا یکهزار و ۱۵۱ میلیون مترمکعب رها سازی جریان از سدهای استان برای بخش کشاورزی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در آبان ماه که تقریبا نیازهای آبی تابستانه به پایان می رسد تمرکز اصلی در تنظیم خروجی سدها علاوه بر نیازهای اولویت اول( شرب و صنعت) تامین کشتهای پاییزه است،افزود: از اول آبان ماه تاکنون مجموعا ۴۱۴ میلیون مترمکعب از نیاز کشتهای پاییزه در استان تامین شده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در پایان به اقدامات لازم برای مدیریت شرایط خشکسالی اشاره کرد و گفت: تاخیر در کشت های پاییزه تا آذر ماه و شروع بارشهای موثر، تاخیر در تخلیه مزارع پرورش ماهی و رعایت نوبت بندی های اعلام شده  از جمله اقداماتی است که می تواند در عبور از شرایط خشکسالی بسیار موثر باشد.