سدپرس، ” جعفری ” ضمن اعلام این خبر گفت: روان آب ناشی از بارندگی های اخیر منجر به آب شستگی وسیع باند زهکش اصلی MD شبکه آبیاری شمال شرق اهواز، حد فاصل کانال های p2s1 و p2s2 شده و سبب قطع مسیر تردد کشاورزان منطقه و اهالی روستاهای اطراف گردید.

وی افزود: با توجه به وسعت آبشستگی  و خطرات ناشی از آن و نیز جهت جلوگیری از تخریب بیشتر، بلافاصله با کسب دستورکار ویژه از دستگاه نظارت کارفرما، نسبت به ترمیم جاده سرویس به قید فوریت اقدام و مسیر تردد بازگشایی گردید.

شایان ذکر است؛ در این عملیات، از ۲ دستگاه کمپرسی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه تانکر آب و یک دستگاه گریدر استفاده گردید.