به گزارش شبکه اطلاع رسانی سدها و نیروگاه های ایران ، تعمیرات سالیانه واحد دوم نیروگاه کرخه پس از هماهنگی با شرکت مدیریت شبکه برق کشور و معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان طی ۴۵ روز انجام شد.

در اورهال سالیانه واحد دوم،بازدید از پد یاتاقان توربین،بررسی و جوشکاری پره های رانر،رفع نشتی روغن ترانس قدرت و تخلیه و تصفیه روغن توربین انجام شد.
گفتنی است که همزمان با برنامه تعمیرات سالیانه واحد دوم،پروژه سیستم کنترلی نیروگاه واحد مذکور نیز با همکاری معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و شرکت فراب انجام شد.