“فرهاد علیدوستی” گفت :تعمیرات سالیانه نیم بی ۵ پست ۴۰۰ و تست های  لازم جهت آماده سازی راکتور آر ۱۱ انجام گردید.

وی گفت : راکتور مذکور در صورت نیاز به درخواست دیسپاچینگ ملی با شبکه سنکرون میشود.

وی خاطر نشان کرد: راکتور، به منظور کنترل ولتاژوکمک به پایداری شبکه برق کشور در نیمه دوم سال مورد بهره برداری قرار میگیرد.