سیدحمید صالحی با اعلام اینکه تست تر و مانور شیرهای هاول بانکر مجاری تخلیه کننده جبرانی و سرریزهای روزنه ای این سد با موفقیت انجام شد، اظهار داشت: تست و مانور شیرهای هاول بانکر مجاری تخلیه کننده جبرانی وسرریزهای روزنه ای با حضور معاون توسعه و بهره برداری سدهای سازمان آب و برق خوزستان بمنظور آمادگی لازم برای کنترل سیلاب‌های محتمل پیش‌رو بعد از گذشت ۱۲سال با موفقیت به سرانجام رسید.

وی افزود: تست ترومانور Actual  شیرهای مجاری تخلیه کننده جبرانی سد در ۱۲ سال گذشته به دلیل نگرانی‌های بهره‌بردار که منشاء آن عدم وجود مستندات مربوط به اقدامات و عملیات انجام شده از دوره ساخت در سال‌های اولیه بهره‌برداری می باشد، انجام نگردید که طی بررسی‌های صورت گرفته و مذاکرات به عمل آمده توسط معاونت پایداری سازه سدونیروگاه شرکت با دفتر بهره‌برداری و مانیتورینگ سدها سازمان و تحقیق در سوابق و مستندات مربوطه در شرکت‌های دوره ساخت و بهره‌برداری مرحله اول، نگرانی های مذکور برطرف شد و این عملیات مهم به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون۳ بیان کرد: در همین راستا نشستی با هدف بررسی سیستم تخلیه سیلاب در این سد و مسائل و مشکلات مربوط به آن، قبل از انجام عملیات در شرکت با حضور معاون توسعه و بهره برداری سدهای سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر فنی و مدیر دفتر بهره‌برداری و مانیتورینگ سدها و دیگر معاونین، مدیران و مسئولین سد و نیروگاه کارون۳ برگزار شد.

معاون پایداری سازه شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون۳ نیز در نشست بررسی سیستم تخلیه سیلاب در این سد و مسائل و مشکلات مربوط به آن، واحد معاونت پایداری سازه را معرفی و وظایف وخدمات ارائه شده به بخش های مختلف شرکت درطی سالهای گذشته را برای حاضران جلسه برشمرد.

سروش احمدی در بخش دوم ارائه گزارش جزئیات سیستم تخلیه سیلاب و تجهیزات هیدرومیکانیکال منصوبه سد را تشریح کرد.

معاون بهره برداری شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون۳ نیز در این خصوص گفت: این تست‌ها شامل باز و بسته شدن دریچه ها و صحت سنجی عملکرد سیستم هیدرولیک به همراه ارزیابی عملکرد پرسنل این معاونت جهت مواجهه با شرایط اضطراری سیلابی، براساس دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات هیدرومکانیکال بدنه سد صورت می گیرد.

صادق فیضی در آخر گفت: تست های خشک و تر دریچه های سرریزهای سد جهت بررسی آمادگی این تجهیزات بطور سالیانه انجام می شود.