به گزارش سدپرس : به نقل از روابط عمومی شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان؛ مراد نیک بخش در این خصوص اعلام کرد : پس از خاموشی واحد و بی آب نمودن تونل های آبرسان، شیرپروانه ای واحد دوم و کشاورزی باز و بازرسی چشمی دقیق از محل های آسیب دیده (خوردگی ها و موارد دیگر) انجام و تعمیرات آب بند ثابت (seat ring) و نیز تعویض و ترمیم آب بند متحرک (seal ring) در دستورکار قرار گرفت.نیک بخش افزود: بر اساس بازرسی های بعمل آمده از شیرپروانه ای واحد۱ و شیرهای کشاورزی مشخص شد که خوردگی شدید و ساییدگی در نقاط مختلف در سطح آب بند متحرک و نیز آب بند ثابت وجود داشت که با هماهنگی و همکاری کارشناسان بهره برداری شرکت تولید مارون و نظارت کارشناسان معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسین مشاور مشانیر به دلیل عدم امکان تعمیر و ریسک نشتی مجدد ، توسط کارگروه شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان آب بند متحرک دمونتاژ و تعویض شد و آببند ثابت نیز ترمیم و در نهایت با تطبیق آب بندهای مذکور ، تست تر و تست فشار لازم با موفقیت انجام پذیرفت.