به گزارش سدپرس و به نقل ازشبکه خبری سازمان آب و برق خوزستانف “علی شهبازی” با اشاره به بارش روزهای اخیر در استان خوزستان و مناطق بالادست، گفت:پس از بارش های روزهای اخیر،۸۴۸ میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای استان وارد شد که از این میزان ۷۶۰ میلیون مترمکعب آنذخیره گردید.

وی افزود:در حال حاضر تنها ۱۱ درصد حجم مفید مخازن سدهای خوزستان تکمیل شده است و حجم مفید قابل استفاده مخازن یکهزار و ۴۵۲ میلیون مترمکعب می باشد.

شهبازی عنوان کرد: میزان آورد به مخازن استان از ابتدای سال آبی تا کنون دو هزار و ۹۰۶ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته و متوسط دوره آماری بترتیب بیش از ۳۶ و ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بیشترین کاهش آورد نسبت به متوسط بلندمدت در حوضه های کرخه و دز به میزان ۳۸ درصد بوده است.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به نقش سدها در تسکین سیلاب ها  و جلوگیری از بروز خسارت به مناطق پایین دست نیز اشاره کرد و گفت: سیلاب هایی با پیک روزانه یکهزار و ۱۶۲ متر مکعب در ثانیه در سد دز و سیلاب با پیک روزانه ۷۴۵ متر مکعب در ثانیه در سد مارون تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به پایین دست شد.